Skip to main content

Als u als ondernemer bouwheer bent (of u bent zelf aannemer) en u doet bij werken in onroerende staat een beroep op een aannemer of onderaannemer die belastingschulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden van die medecontractant. U bent dus ook aansprakelijk voor de onderaannemers van uw hoofdaannemer (de zogenaamde “getrapte aansprakelijkheid”). De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale schulden loopt op tot 35% van de totale prijs van de werken of activiteiten, exclusief btw.

Er geldt een gelijklopende regeling voor de RSZ-schulden van de (onder)aannemer. Daar loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid zelfs op tot 100% van de totale prijs. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ en fiscale schulden samen mag echter niet meer dan 100% van de totale prijs bedragen.

Deze verplichting geldt niet voor particulieren.

Wat kan u doen om vergissingen te vermijden?

U moet om te beginnen voorafgaand aan het afsluiten van het contract én voorafgaand aan elke betaling aan uw (onder)aannemer, controleren of hij belasting- of sociale schulden heeft. Op de website www.checkinhoudingsplicht.be  kan u controleren of u een inhoudingsplicht heeft.

Als er schulden zijn, kan u de hoofdelijke aansprakelijkheid vermijden als u een inhouding doet op het bedrag dat u verschuldigd bent aan de (onder)aannemer en de ingehouden som doorstort naar de fiscus of RSZ. Voor de fiscale schulden bedraagt die verplichte inhouding 15%, voor RSZ bedraagt ze 35%.

Doet u die inhoudingen echter niet correct (u doet ze niet, niet voldoende of niet tijdig), dan bent u dus aansprakelijk. U bent dan zowel het bedrag van de inhouding als een bijslag verschuldigd. De eventuele sommen die u hebt ingehouden en doorgestort worden wel nog afgetrokken van de uiteindelijk verschuldigde som.

Hoe verloopt het in de praktijk?

Een raadpleging op bovenvermelde website levert een attest op dat één dag geldig is. Het is dus enkel geldig als u op dezelfde dag nog betaalt. Betaalt u de volgende dag, dan moet u eerst een nieuw attest aanvragen.

Als u op de website vaststelt dat u inhoudingen zal moeten doen, én het factuurbedrag bedraagt 7.143 euro of meer, dan moet u bovendien aan uw medecontractant een attest vragen dat het bedrag van zijn schuld weergeeft. De medecontractant moet dat op zijn beurt bij de ontvanger vragen. Dat attest is 20 dagen geldig. Uw inhouding bedraagt in principe 15% van het factuurbedrag (excl. btw). Als uit het attest blijkt dat de fiscale en niet-fiscale schulden hoger zijn dan de inhouding, dan moet u effectief 15% inhouden, anders mag u uw inhouding beperken tot het bedrag van de schuld. Ook als u het attest niet binnen de maand na de aanvraag krijgt, moet u 15% inhouden.

Voor de RSZ verloopt deze procedure op dezelfde wijze, maar daar bedraagt de inhouding zoals gezegd in principe 35%.

Leave a Reply