Skip to main content

Hoewel deze regelgeving al enige tijd van kracht is, vestigen we graag nog eens de aandacht op twee van de (vele) verplichtingen die gelden voor aannemers. In dit artikel bespreken wij kort werfmeldingen en de Checkinatwork-verplichting.

Werfmeldingen

Wie?

De werfmelding van werken in onroerende staat moet gebeuren door de aannemer op wie de opdrachtgever (bouwheer) een beroep doet. Met andere woorden: de hoofdaannemer moet de melding doen.

De onderaannemer is verplicht om aan de hoofdaannemer te melden op welke onderaannemers hij op zijn beurt eventueel een beroep doet.

Wat?

De meldingsverplichting geldt indien voldaan wordt aan een van de volgende voorwaarden:

  • Er wordt gewerkt met minstens 2 onderaannemers; of
  • De totale kost van de werken in onroerende staat bedraagt meer dan € 30.000; of
  • De totale kost van de werken in onroerende staat bedraagt meer dan € 5.000 én er wordt gewerkt met minstens 1 onderaannemer.

Overzicht werfmeldingen

Enkele concrete voorbeelden:

Waarde contract          Onderaannemers       Aan te geven?

€ 35.000                             0                                          Ja
€ 15.000                             2                                          Ja
€ 15.000                             0                                          Nee
€ 5.075                               0                                          Nee
€ 5.075                               1                                          Ja
€ 3.000                               0                                         Nee
€ 3.000                               1                                         Nee
€ 3.000                               2                                         Ja

Wanneer?

De aangifte moet verplicht elektronisch gebeuren vóór het begin van de werken.

Indien tijdens de uitvoering van de werken andere onderaannemers tussenkomen dan oorspronkelijk gemeld, dan moet dit bijkomend gemeld worden.

Bij werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats of asbestverwijderingswerken moet de aangifte ten minste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken gebeuren. Asbestverwijderingswerken dienen bovendien gemeld te worden bij de plaatselijke directie van Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Hoe?

De aangifte wordt ingediend via de toepassing “Aangifte van werken” op de website van de RSZ. Op de website is een handleiding beschikbaar.

Sancties

De aannemer die de meldingsverplichting niet naleeft, is aan de RSZ een som verschuldigd die gelijk is aan 5% van het totale bedrag van de werken die niet gemeld werden, exclusief btw.

De onderaannemer die nalaat om aan de aannemer schriftelijk te signaleren dat hij een beroep doet op één of meerdere andere onderaannemers is zelf aan de RSZ een som verschuldigd die gelijk is aan 5% van het totale bedrag van de werken die hij toevertrouwd heeft aan zijn onderaannemer(s), exclusief btw.

Checkinatwork

Wat?

Checkinatwork is een aanwezigheidsmelding bij werken in onroerende staat van het personeel dat op een werf tewerkgesteld wordt. Welk personeel er moet gemeld worden vindt u terug op de site van de RSZ. Het gaat om alle werknemers, onderaannemers en werknemers van onderaannemers die aanwezig zijn op de werf.

De melding is verplicht bij werken met een waarde vanaf € 500.000 exclusief btw. Het kan dat deze verplichting pas van toepassing wordt tijdens de uitvoering van de werken, bijvoorbeeld als de kosten oorspronkelijk werden geraamd op € 450.000 exclusief btw maar het drempelbedrag van € 500.000 exclusief btw uiteindelijk wordt overschreden door prijsstijgingen van grondstoffen.

Als de Checkinatwork-melding van toepassing is of wordt, zal er dus ook al een werfmelding aan voorafgegaan zijn, waarbij een uniek identificatienummer voor de werf wordt ontvangen.

Wanneer?

De RSZ zal, naar aanleiding van de werfmelding, een verwittigingsbrief sturen naar alle tussenkomende partijen dat voor deze werken een registratie op Checkinatwork moet gebeuren.

Het is verplicht de aanwezigheid dagelijks te registreren vóór de persoon in kwestie aan het werk gaat. De gegevens over de aanwezigheid van de werknemers moeten dus elke dag correct zijn. Mogelijk moet een eerdere registratie dus geannuleerd worden, bijvoorbeeld bij weerverlet. Wanneer een registratie op voorhand gebeurd is, voorziet de wetgever dat ze nog gewijzigd of geannuleerd kan worden het einde van de dag waarop ze betrekking heeft.

De registratieverplichting houdt op:

  • van zodra de werken voorlopig opgeleverd zijn. Het PV van de voorlopige oplevering geldt als bewijs voor de inspectie;
  • wanneer de contractuele relatie een einde neemt (kaderovereenkomsten, onbepaalde duur…);
  • bij werken in het kader van de waarborg, na de definitieve oplevering.

Hoe?

Er zijn verschillende manieren om deze registratie te verzorgen. Zo is er de mogelijkheid om een unieke QR-code aan te plakken bij de ingang van de werf, waarbij de werknemers deze dan zelf scannen en hun aanwezigheid bevestigen.

Wie?

Het staat niet vast wie de registratie moet doen. Zowel de persoon die iemand uitstuurt om te werken, als de persoon dit het werk doet, zijn verantwoordelijk. Dit kan dus onderling besproken worden.

Meer info vindt u op www.socialsecurity.be.

Sanctie

Boetes voor niet-naleving van de aanwezigheidsregistratie kunnen oplopen tot € 6.000 per medewerker en kunnen ook gepaard gaan met een strafrechtelijke sanctie.

Leave a Reply